Verslag Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Wolfheze
Datum: vrijdag 25 januari 2018, 20.30-23.00 uur
Locatie: Wodanseck, Wolfheze

Opening
Voorzitter Frans Kappen (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Naast het bestuur zijn er 20 leden aanwezig, dat is iets meer dan vorig jaar. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Zoals ieder jaar wordt het Wilhelmus gezongen en wordt getoost met oranjebitter.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Frans somt de afmeldingen op: Jan Aalderink en Annemarie Baas. Mededeling: sinds 1 januari is Oranjevereniging lid van de Bond van Oranjeverenigingen. Redenen: praktisch en pragmatisch, en met name financieel gedreven. Daardoor gebruik maken van collectieve verzekeringen en gunstige regeling met Buma Stemra voor afdracht muziekrechten. Wat we aan contributie uitgeven, krijgen we dus terug met dit soort voordelen.

Verslag jaarvergadering 2018
Het verslag van de jaarvergadering 2018 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Frans geeft een terugkoppeling op de actiepunten: de suggesties en ideeën voor het Oranjeprogramma zijn vorig jaar meegenomen. De financiële actiepunten komen terug bij de behandeling van financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.

Jaarverslag/terugblik 2018
Frans leest het Jaarverslag 2018 voor en toont daarbij een foto reportage. Samenvattend: het bestuur kijkt tevreden terug. Frans bedankt iedereen die heeft meegeholpen. Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

Financiën
Sandra is tijdens de vorige Jaarvergadering afgetreden als penningmeester. Frans heeft de financiën er toen even bij gedaan. Na Koningsdag heeft Peter het overgenomen. Financieel jaarverslag en begroting 2019 Het financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 wordt getoond en ligt op tafel ter inzage. Peter Concept verslag algemene ledenvergadering 2019 Oranjevereniging Wolfheze Pagina 2 van 4 Jaspers (beoogd penningmeester) geeft een toelichting op de cijfers. Frans van Daal ziet dat de verwachte omzet voor Koningsdag lager is begroot en vraagt of een slecht jaar wordt verwacht. Peter bevestigt dit. Koningsdag valt midden in de voorjaarsvakantie, dus daarom is het bestuur voorzichtig geweest met het begroten van de omzet. Verslag kascommissie De kascommissie, bestaande uit Jan Joris van Kampen en Dirk van de Kraats, hebben met de penningmeester gesproken over de cijfers en hebben de kas gecontroleerd. Jan Joris doet hier namens de kascommissie verslag van: Bespreking cijfers: in het financieel jaarverslag is nu een verdeling van de omzet naar activiteit opgenomen zodat duidelijk is wat een en ander kost en oplevert. Koningsdag is een doorlopend programma geworden en dat blijkt een groot succes te zijn. De tent en andere spullen vereisen een andere systematiek. Door afschrijven en reserveren is er geld om ze te vervangen, bijvoorbeeld na 10 jaar een nieuwe tent kopen of de container vervangen na brand of waterschade. Het idee is nu om bij het uitpakken van de container alle spullen op een lijst te zetten met de geschatte waarde. Kascontrole: Jan Joris draagt “de standaard tekst” voor waarmee de kascommissie verklaart dat de kas in orde is bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te geven en doet een stem advies om Peter aan te stellen als penningmeester. De leden geven het bestuur decharge voor het gevoerde beleid door middel van applaus. Aanstellen nieuwe kascommissie Het bestuur zoekt 2 nieuwe leden voor de kascommissie, omdat voor Jan Joris en Dirk een andere rol is bedacht. Verschillende leden hebben hier vragen over: er blijft toch altijd één lid van de kascommissie?! Frans bevestigt dat dit gebruikelijk is, maar het is niet noodzakelijk. Ton Rolink wil het wel doen. Nadat andere leden zich niet aanmelden, biedt Frans aan om zitting te nemen in de kascommissie. Dit leden steunen dit van harte. Intermezzo: bedankje aan de vrijwilligers namens de gemeente Wethouder Leonie Rolink bedankt de vrijwilligers van de Oranjevereniging namens de gemeente. Vrijwilligers zijn namelijk heel belangrijk voor de samenleving. Voor alle vrijwilligers heeft ze een presentje bij zich. Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd om op vrijdagochtend dit presentje te komen halen, maar dan werken te meeste mensen. De aanwezige vrijwilligers krijgen in de pauze de antistress sleutelhanger met chips of chocolade uitgereikt. Het bestuur zal zorgen dat ook de andere vrijwilligers hun presentje krijgen.

Bestuurssamenstelling en –verkiezing
Nieuwe bestuursleden Penningmeester: het bestuur stelt voor om Peter Jaspers te benoemen als penningmeester. Peter stelt zich kort voor aan de leden. Met applaus wordt hij aangesteld. Nieuwe voorzitter: Frans vertelt dat hij lang op zoek is geweest naar een opvolger. Hij heeft veel mensen gesproken en dat heeft verschillende nieuwe vrijwilligers opgeleverd, bijvoorbeeld voor het rondbrengen van de Heraut. Het bestuur stelt voor om Servi Orbons en Dirk van de Kraats te benoemen voor een duo-voorzitterschap. Servi wil het voorzitterschap wel op zich nemen maar niet Concept verslag algemene ledenvergadering 2019 Oranjevereniging Wolfheze Pagina 3 van 4 meteen, omdat hij nog onvoldoende weet wat de vereniging doet. Servi stelt zich even voor. Dirk hoeft zich niet voor te stellen, vinden de leden. Met applaus worden Servi en Dirk aangesteld. Frans overhandigt plechtig de voorzittershamer. Afscheid Frans Kappen Frans spreekt de laatste woorden als voorzitter. Martin de Graaff bedankt namens Dorpsbelang Wolfheze Frans voor zijn inzet en voor de prettige samenwerking, waar ook leuke dingen als de Kerstboom uit voort gekomen zijn. Rens Verbeek bedankt Frans namens het bestuur en doet dit samen met Annemarie van Weelden en Jan van Oort in de vorm van een ABC. Frans krijgt een goede fles wijn. Marja wordt ook bedankt en krijgt een mooi boeket bloemen. <> Dirk van de Kraats treedt verder op als voorzitter van de vergadering en begint met een pauze.

Concept programma 2019
Het bestuur presenteert het voorlopige Oranjeprogramma en geeft daarbij het woord aan de betrokken bestuursleden en vrijwilligers. Reacties en suggesties van de aanwezigen: “Wolfheze Proeft” vinden de leden een erg leuk idee. In plaats van Tweede Paasdag zou dit ook een week later op zondag kunnen plaatsvinden. Voorlopig een slag om de arm houden en beide datums noemen. Half maart moet er uiterlijk duidelijkheid zijn want dan wordt het programmaboekje gemaakt. Als de ondernemers niet willen, kan tafels neerzetten en dat iedereen zelf wat mee neemt een escape zijn. Bij de “Mees Kees Cup Cake Kwis” wordt geopperd om ook de typetjes uit Mees Kees te doen, want dat vinden de kinderen leuk. Tip: gebruik de what’s app groep van de school om vrijwilligers te werven voor de matjesmarkt. Het “Domino/blokkenspel”-idee valt ook in de smaak, want daar kan iedereen aan mee doen.

Rookbeleid
In de feesttent mag niet gerookt worden. Ruben vraagt waarom dit zo “boem” gezegd wordt. Dirk legt uit dat het bestuur meer wil uitdragen dat er niet gerookt mag worden. De wet wordt strenger en daar moeten we op inspelen. De gemeente controleert meer en het is zonde om boetes te moeten betalen.

Vrijwilligers gezocht!
Hennie meldt zich aan om te helpen met het plannen van de vrijwilligers. De oproep om mensen voor de bar leidt nog even tot hilariteit: “vrijwilligers vóór de bar? Daar vind je wel mensen voor!” Concept verslag algemene ledenvergadering 2019 Oranjevereniging Wolfheze Pagina 4 van 4

Rondvraag en sluiting
Jan Joris: Is het een idee om senioren meer actief te betrekken? Bijvoorbeeld hen erop wijzen dat er een ‘lounge gelegenheid’ of ‘tribune’ is bij bepaalde activiteiten, zodat ze erbij kunnen zitten en toekijken met een kop koffie. En bij het ophalen van de contributie alvast vragen aan senioren of ze willen komen naar activiteiten en of ze dan opgehaald willen worden. Het bestuur neemt dit idee mee. Josephine: vraagt wie het aanspreekpunt is voor de jongerenavond (Annemarie) en welke deadlines er zijn voor het aanleveren van teksten (Heraut 1 februari, programmaboekje half maart). Ruben: vindt dat het programma voor Koningsdag wel heel summier is genoemd. Loopt het programma weer door en is er weer food? Koningsdag zal ongeveer hetzelfde verlopen als vorig jaar. Er wordt weer aan gedacht om een maaltijd te verzorgen. Ruben: kan worden aangegeven wat de eindtijden zijn van activiteiten, bijvoorbeeld het Oranjefeest. Het bestuur neemt dit verzoek ter harte. Afgelopen jaar was de eindtijd inderdaad te vaag. De band stopte om 22.00 uur en toen bleef het feest een beetje ‘doorsudderen’. Michel van Tooren stelt weer de wijn beschikbaar voor het Oranjebal. Dit wordt zeer gewaardeerd door alle aanwezigen. Alle sponsoren zullen worden genoemd in het programmaboekje. Actiepunten:

Presentjes van de gemeente uitdelen aan de vrijwilligers die niet aanwezig waren tijdens de Jaarvergadering.

Suggesties en tips van de leden meenemen in het Oranjeprogramma.